Beleid inzake beheer van belangenconflicten

Beleid inzake beheer van belangenconflicten

JURIDISCH KADER

Richtlijn (EU) 2016/97 van 20 januari 2016, de zogenaamde Insurance Distribution Directive (IDD), werd omgezet in Belgisch recht door de wet van 6 december 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 december 2018 en tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen.
Deze wet bevat de informatieverplichtingen en de gedragsregels die gelden voor alle verzekeringsdistributeurs (verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstussenpersonen).
Overeenkomstig deze gedragscode is ons kantoor met name verplicht een systeem op te zetten voor het beheer van belangenconflicten met betrekking tot het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten.
Het beheer van belangenconflicten vormt een belangrijk onderwerp van het algemeen kader van de Europese regelgeving en van de Belgische wet van 4 april 2014 met betrekking tot verzekeringen. Dit reglement voorziet in de bescherming van onderschrijvers van verzekeringsproducten, en wordt door ons kantoor nageleefd vanwege onze inzet om op een billijke, loyale en professionele manier te handelen om de belangen van de klanten aan wie informatie verstrekt zo goed mogelijk te dienen.


Dit vereenvoudigde beleid omvat dus een beknopte uitleg van de omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten, evenals de maatregelen die zijn genomen om dergelijke belangenconflicten op te sporen of te vermijden.
Het biedt ook een overzicht van hoe ons kantoor een (potentieel) belangenconflict beheert en registreert in een speciaal daartoe voorzien register.


Dit beleid is van toepassing op alle handelingen van ons kantoor met betrekking tot verzekeringsbemiddelingsactiviteiten.


De prioriteit van ons kantoor is om op een billijke, loyale en professionele manier te handelen om de belangen van onze klanten zo goed mogelijk te dienen.
In dit kader en in overeenstemming met de wet heeft ons kantoor adequate maatregelen genomen om belangenconflicten die zich bij de uitvoering van haar activiteiten kunnen voordoen; te identificeren, te voorkomen en te beheersen.
Rekening houdend met bovenstaande en de kenmerken van onze activiteiten, heeft ons kantoor een schriftelijk beleid inzake belangenconflictenbeheer opgesteld, waarvan dit document een samenvatting is. Op eenvoudig verzoek kunt u aanvullende informatie verkrijgen die u op een duurzame drager zal worden verstrekt.

 

IDENTIFICATIE VAN GEVALLEN POTIËNTELE BELANGENCONFLICTEN

Er kunnen belangenconflicten ontstaan ​​t ussen ons kantoor (inclusief alle aan ons gelieerde personen zoals bijvoorbeeld bestuurders, managers, personen die zeggenschap uitoefenen over het bedrijf, werknemers die betrokken zijn bij de dienstverlening verzekeringsbemiddeling en subagenten, hierna genoemd " verbonden personen" en cliënten, of zelfs cliënten onderling.


Rekening houdend met de kenmerken van ons kantoor, hebben we mogelijke gevallen van belangenvermenging geïdentificeerd. Hier zijn enkele van de meest voorkomende voorbeelden: 

 

* situatie waarin ten koste van de opdrachtgever financieel gewin kan worden gerealiseerd of financieel verlies kan worden vermeden;

* ons kantoor heeft een belang bij de uitkomst van een verzekeringsbemiddelingsdienst of transactie die afwijkt van het belang van de cliënt;

* ons kantoor wordt aangemoedigd om, om financiële of andere redenen, de belangen van een andere cliënt of groep cliënten voorrang te geven boven die van de betreffende cliënt;

* ons kantoor heeft dezelfde beroepsactiviteit als de opdrachtgever;

* ons kantoor ontvangt van een andere persoon dan de cliënt een voordeel in verband met de aan de cliënt verleende verzekeringsbemiddelingsdienst, in de vorm van geld, goederen of diensten, anders dan provisies of vergoedingen die normaal voor deze dienst in rekening worden gebracht.

 

MAATREGELEN OM MOGELIJKE BELANGENCONFLICTEN TE VOORKOMEN

Ons kantoor stelt jaarlijks een jaarverslag op waarin alle belangenconflicten die zijn ontstaan of kunnen zijn ontstaan ​​e n de wijze waarop deze werden-/ zullen worden beheerd, worden vermeld. In dit kader kunnen onze interne procedures en instructies, indien nodig, worden herzien en aangepast.
Ons kantoor treft tevens organisatorische en administratieve regelingen om alle redelijke maatregelen te kunnen nemen om te voorkomen dat belangenvermenging de belangen van haar cliënten schaadt. Deze maatregelen staan ​​i n verhouding tot de uitgevoerde activiteiten en de gedistribueerde verzekeringsproducten.
Ons kantoor neemt alle passende maatregelen om belangenconflicten te identificeren die zich kunnen voordoen in de verzekeringsdistributieactiviteiten tussen zichzelf (inclusief personen die direct of indirect met de rechtspersoon verbonden zijn) en diens klanten of tussen diens klanten onderling.

 

Deze maatregelen hebben met name betrekking op: - de onafhankelijkheid van ons kantoor:

- ons kantoor vertegenwoordigt de klant en heeft geen contractuele verplichting om onze productie geheel of gedeeltelijk uitsluitend te plaatsen bij een of meer verzekeringsmaatschappijen. Anderzijds bezit ons kantoor niet rechtstreeks of onrechtstreeks 10% of meer van de stemrechten of het kapitaal van een verzekeringsmaatschappij door middel van directe of indirecte participatie. Ook bezit geen enkele verzekeringsmaatschappij of moedermaatschappij van een verzekeringsmaatschappij 10% of meer, direct of indirect, van de stemrechten of het kapitaal van ons kantoor.

- de verspreiding van een interne instructienota betreffende de verplichting voor al onze medewerkers om voortdurend loyaal, billijk en professioneel te handelen om de belangen van de cliënten zo goed mogelijk te dienen;

- de implementatie van een aangepast belonings- en remuneratiebeleid dat de belangen van onze klanten behartigt;

- een systematische kennisgevingsprocedure aan klanten van mogelijke geïdentificeerde belangenconflicten en waarbij de preventieve maatregelen niet voldoende lijken voor een gepast beheer.

 

In het geval dat de organisatorische of administratieve maatregelen voor de behandeling van belangenconflicten niet volstaan, zal ons kantoor de cliënt voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst duidelijk de algemene aard of de bronnen van bekende belangenconflicten meedelen .
Deze mededeling geschiedt op een duurzame gegevensdrager en bevat voldoende elementen, rekening houdend met het type cliënt, om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.
Anderzijds behouden wij ons het recht voor om de verzochte dienst te weigeren bij gebrek aan een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict, met als uiteindelijk doel de belangen van de betrokken cliënt(en) te beschermen.

 

Indien nodig wordt het belangenconflictenbeleid van ons kantoor aangepast en/ of geactualiseerd.